Wybrana technologia biologicznego oczyszczania ścieków oparta jest na idei skojarzonego usuwania zanieczyszczeń organicznych, nitryfikacji Norgan. i NH4, denitryfikacji związków azotu oraz defosfatacji biologicznej wspomaganej przez lotne kwasy tłuszczowe doprowadzone z zagęszczaczy osadu wstępnego. Do usuwania ewentualnego nadmiaru fosforu zaprojektowano stację dozowania soli żelaza (PIX).

Eksploatacja oczyszczalni ścieków jest systematycznie doskonalona, z uwzględnieniem optymalizacji technologiczno – kosztowej. Działania są prowadzone w miarę postępu technicznego i pojawienia się nowych możliwości, a także zdobywania własnych doświadczeń w zakresie technologii oczyszczania. Jest to szczególnie istotne w obliczu bliskiej perspektywy podwyższania wymagań w stosunku do jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika. Prawidłowo ustawiona technologia w poprawnie zaprojektowanym układzie jest w stanie sprostać współczesnym wymaganiom ochrony środowiska przy rozsądnym poziomie kosztów eksploatacyjnych.

Gospodarkę osadową rozwiązano w oparciu o grawitacyjne zagęszczanie osadu wstępnego oraz mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego. Zagęszczone osady poddawane termicznej hydrolizie wg technologii Cambi. Hydroliza termiczna to jedna z metod obróbki osadu przed skierowaniem go do zamkniętych komór fermentacyjnych /ZKF/, w których na drodze fermentacji mezofilowej uzyskiwany jest biogaz.

Pozyskany biogaz kierowany jest do zbiornika magazynowego a następnie do budynku agregatów i wytwornicy pary. Spalając biogaz uzyskujemy energię elektryczną oraz cieplną. Z chłodzenia silników agregatów oraz spalin wytwarza się para oraz ciepło do ogrzewania budynków, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Efekty ekologiczne uzyskiwane po wdrożeniu technologii CAMBI TO:

-          produkcja energii odnawialnej w wysokości ca  4000 [MWh/rok] /co jest zalecane dyrektywą Parlamentu i Rady Europy Nr 2001/77/We/

-          zmniejszenie ilości wytwarzanych, a stanowiących odpad osadów ściekowych o około 50%

-          zmniejszenie emisji pyłów, SO2, NO2, CO2 dzięki wyeliminowaniu spalania nadmiaru wytworzonego a niespożytkowanego biogazu w pochodni

-          przefermentowany osad jest w pełni higieniczny /wolny od patogenów i bakterii chorobotwórczych/

-          zwiększa się zdolność osadów do odwadniania po fermentacji

-          zmniejszenie kosztów wywozu osadu odwodnionego

-          zwiększenie ilości wytwarzanego biogazu o około – 40 – 50%