Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


POLITYKA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA    

 CHEMWIK SPÓŁKA Z O.O.
 
Usługi świadczone przez Chemwik Sp. z o.o. mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Zarząd Spółki świadomy tego wpływu oraz ważności spełnienia wymagań aktualnych przepisów prawa  w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jak również wymagań i oczekiwań Klientów, w celu stałego podnoszenie jakości świadczonych usług w sposób ciągły doskonali skuteczność wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego (ZSZ) zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz zobowiązuje się do zapobiegania zanieczyszczeniom.
Nadrzędnym cele polityki zintegrowanego systemu zarządzania Chemwik sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb 
i wymagań Klientów w zakresie: 
• odbioru, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
• poboru i dostarczania wody,
• unieszkodliwiania odpadów,
• wykonywania badań wody, ścieków, osadów ściekowych i osadu czynnego przez akredytowane laboratorium badawcze spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025,
• stałe zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko zgodnie ze zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi 
i innymi.
Wszyscy pracownicy Spółki zaangażowani są w realizację celów jakościowych i środowiskowych, do których należą:
• gotowość Spółki do świadczenia usług o wysokiej jakości zgodnie z wymaganiami Klienta oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi i decyzjami administracyjnymi.
• stosowanie w procesie oczyszczania ścieków i dostarczania wody surowców i materiałów wysokiej jakości,
• zmniejszenia ilości odpadów i ograniczenie ich szkodliwego oddziaływania na środowisko,
• stałe usprawnienie stosowanej technologii,
• utrzymanie i modernizacja istniejących maszyn i urządzeń oraz towarzyszącej jej infrastruktury,
• wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w celu ochrony zasobów naturalnych oraz poprawienie bilansu energetycznego oczyszczalni.
Cele polityki zintegrowanego systemu zarządzania i zawarte w niej zobowiązania realizowane są poprzez:
• doskonalenie procesów technologicznych,
• modernizację urządzeń,
• doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania, kładąc nacisk na jego skuteczność,
• motywowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników umożliwiające świadczenie usług na wymaganym poziomie jakościowym i środowiskowym,
• monitoring jakości wody dostarczanej Klientom poprzez regularne badania bakteriologiczne i fizykochemiczne,
• monitoring jakości ścieków odprowadzanych do środowiska,
• prowadzenie monitoringu wód podziemnych,
• racjonalne wykorzystanie wody, energii elektrycznej, w tym zastosowanie biogazu do jej produkcji,
• świadome korzystanie z wiedzy, techniki, kapitału,
• przestrzeganie przepisów środowiskowych i administracyjnych zarówno regionalnych, jak i krajowych,
Odpowiedzialność za osiąganie strategicznych celów jakości i środowiska spoczywa na wszystkich pracownikach Spółki Chemwik. Wyżej wymienione cele jakościowe i środowiskowe podlegają stałym przeglądom wykonywanym przez Kierownictwo Spółki pod kątem ich aktualności oraz skuteczności realizacji. Prawidłowe i efektywne działanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem  potwierdzane jest corocznym auditem przeprowadzanym przez instytucję zewnętrzną. Niniejsza Polityka ZSZ zakomunikowana jest wszystkim pracownikom, stale dostępna jest  na terenie Spółki dla naszych Klientów oraz stron zainteresowanych.
 
 
Prezes  Zarządu Chemwik Sp. z o.o.
 
Ryszard Orłowski         
 
03 lipca 2023 r.